Sakura Full Bloom in Kinuta Park

10 เมษายน 2012

เจ็ดโมงเช้าก่อนเข้าออฟฟิสทำงาน เดินเลยไปถึงสวน Kinuta ใกล้ๆ ที่มีซากุระต้นใหญ่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง

เดินเล่นถ่ายรูป นั่งจิบชาร้อนๆในสวนตอนเช้า อากาศแจ่มใส สูดหายใจจนเต็มปอด ช่างมีความสุขเสียจริง 😀

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s