Walk in Japan

Sazae-San Statues at Sakura-Shinmachi Station

เพียงเดินขึ้นมาจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีนามไพเราะว่า Sakura-Shinmachi แห่งนี้ ก็จะพบกับรูปปั้นตั้งอยู่รายรอบ

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณ Hasegawa Machiko ผู้เขียนการ์ตูน Sazae-san ขึ้นมาเมื่อ 65 ปีที่แล้ว และได้พำนักอาศัยอยู่ในย่านนี้ตราบจนวันสุดท้ายของชีวิต

จะมีสักกี่คน ที่เป็นตำนานที่สร้างประโยชน์แก่พี่น้องร่วมโลก 😀

4 replies »

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s